Durant tota la història

de la humanitat,

els éssers humans

han necessitat

històries, mites i versos

per dialogar amb el misteri,

propi i del món.

X